ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 37
หัวข้อ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา กองช่าง จำนวน 17 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขต TOR และใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามขอบเขตงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม(นม)รสจืดพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 5,390 ถุง สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทรงคนอง และนักเรียนโรงเรียนวัดทรงคนอง(กิมไน้บำรุงวิทย์) ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 สิงหาคม 2565 (จำนวน 22 วัน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม(นม)รสจืดพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 4,410 ถุง สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทรงคนอง และนักเรียนโรงเรียนวัดทรงคนอง(กิมไน้บำรุงวิทย์) ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 (จำนวน 18 วัน) รายละเอียดตามใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ รายละเอียดตามขอบเขตงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อมิเตอร์น้ำ กองช่าง จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.มิเตอร์น้ำ ขนาด 4 หุน จำนวน 5 ตัว, 2. มิเตอร์น้ำ ขนาด 6 หุน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้วยโอกาส ให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามขอบเขตของงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 750 ชุด รายละเอียดตามร่างขอบเขต(TOR) และใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขยายเขตท่อเมนประ หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง