คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

นายชินปพัฏฐ์ ประเสริฐมรรค 081-8890226