ฝ่ายปกครอง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

นายบุญลือ อินทรชิต