คณะผู้บริหาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

นายประสาน การะเวก 089-4786494