ฝ่ายปกครอง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

นายปรีชา วงษ์ประดู่


นายสมเจตร์ คุ้มทรัพย์