ฝ่ายปกครอง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

นายสมพงษ์ หั้นตะโก


นายรุ่งนิรันดร์ คุมพล