โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์