โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

นางสาวสายใจ เเดงเเสงเทียน