คณะผู้บริหาร

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

นายบุญช่วย กิ่งสวัสดิ์