โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

หัวหน้าสำนักปลัด

นายจักร์พร พวงน้อย