โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสายใจ แดงแสงเทียน