สำนักงานปลัด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์