สำนักงานปลัด

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสุวิทย์ วงศ์สุวรรณ