สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

รองประธานสภา

นายไพโรจน์ รุ่งเรืองศรี