กองคลัง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายสท้าน กรรณสูต