สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เลขานุการสภา

นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์