กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานธุรการ

นายเกียรติคำแหง เทพสุนทร