กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานขับเครื่องกลฯ

นายอมรเทพ อนันตพรต


นายบุญเลิศ ปู่มาก