กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คนงานประจำรถขยะ

นายสามารถ ปู่มาก


นายเอกพล จิตรภักดี


นายสุรี กิจสวัสดิ์


นายปรีชา น้อยประชา