กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คนงานทั่วไป

นายอนุชา มังกรเเก้ว


นายนพดล โอ๊ยนาสวน


นายภักดี อ่วมดีสุด