สำนักงานปลัด

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปฏิพัทธ์ ครุฑชา