สำนักงานปลัด

หัวหน้าสำนักปลัด

นายจักร์พร พวงน้อย