กองช่าง

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นางสาวอสิภรณ์ ธีรเกษตร