หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา กองช่าง จำนวน 17 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขต TOR และใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามขอบเขตงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)รสจืดพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 5,390 ถุง สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทรงคนอง และนักเรียนโรงเรียนวัดทรงคนอง(กิมไน้บำรุงวิทย์) ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 สิงหาคม 2565 (จำนวน 22 วัน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)รสจืดพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 4,410 ถุง สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทรงคนอง และนักเรียนโรงเรียนวัดทรงคนอง(กิมไน้บำรุงวิทย์) ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 (จำนวน 18 วัน) รายละเอียดตามใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ รายละเอียดตามขอบเขตงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2565


การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน) ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (มีดีต้องแชร์) ในรูปแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสร้างการรับรู้เครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

การอบรมออนไลน์ หลักสูตร (Inclusive Rural Development)