ครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และการให้ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังค

20 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และการให้ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคม เป้าหมาย 150 คน งานสวัสดิการสังคมขอขอบคุณพระมหาสมเกียรติเตชะวัณโณ เจ้าอาวาสวัดทรงคนอง บรรยายธรรมะให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ขอบคุณหมอน้อย (คุณพิทยา เรืองเดช) ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ด้านโภชนาการ กับผู้สูงอายุ ขอบคุณหัวหน้าวราภรณ์ ศรีปาน  ให้ความรู้ในด้านสิทธิ สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ  และขอขอบคุณท่านนายกบุญสม ประเสริฐมรรก  นายก อบต.ทรงคนอง ประธานพิธีเปิดโครงการฯ ขอบคุณรองปลัดฯ (คุณสายใจ แดงแสงเทียน) ขอบคุณคุณสรัญญาร์ ทิพย์สุมณฑา (หัวหน้าสำนัก) ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆ เพื่อนๆ จนท.อบต.ทรงคนอง และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ คน ที่ร่วมตอบรับการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2565 ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!