หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาค่าขยะ (ตีเบอร์คุมใบเสร็จ 1 ถึง 18,000) จำนวน 18,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซม ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88 9648 นครปฐม จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88 - 9648 นครปฐม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา กองช่าง จำนวน 39 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขต TOR และใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 26 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขต TOR และใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2565